slama.dev

Příprava na státnice (MFF UK)

Tento článek obsahuje mou přípravu na státní zkoušky z Obecné informatiky pro akademický rok 2021/2022 (tj. nová akreditace). Podrobné informace o všech specializacích jsou k dispozici v tomto PDF (informace na této stránce jsou z 1.6.2022 updatu tohoto dokumentu).

U každé časti tématu je jeden nebo více odkazů (🔗) na zdroje, ze kterých je možné se téma učit. U celých předmětů jsou vždy odkazy na zdroje (ať už se jedná poznámky, slidy či skripta). Pokud je u předmětu symbol kartičky (🃏), tak je zahrnut v tomto Anki balíčku, ze kterého může být dobré si celý předmět zopakovat.

Obecná

Matematika

   • odmocnina ze dvou je iracionální
   • R\mathbb{R} je nespočetná množina
   • Posloupnosti reálných čísel a jejich limity
   • 🔗 🔗
   • definice, aritmetika limit
   • věta o dvou policajtech, limity a uspořádání
   • definice částečného součtu a součtu
   • geometrická řada, harmonická řada
   • Reálné funkce jedné reálné proměnné.
   • 🔗
    • definice, aritmetika limit
    • vztah s uspořádáním
    • limita složené funkce
    • funkce spojité na intervalu
    • 🔗
    • nabývání mezihodnot
    • nabývání maxima
   • definice a základní pravidla pro výpočet
   • l’Hospitalovo pravidlo
   • vyšetření průběhu funkcí: extrémy, monotonie a konvexita/konkavita
   • Integrály a jejich aplikace
   • 🔗
   • primitivní funkce: definice a metody výpočtu (substituce, per-partes)
   • Riemannův integrál: definice, souvislost s primitivní funkcí (Newtonovým integrálem)
   • aplikace
    • odhady součtu řad (konečných i nekonečných)
    • obsahy rovinných útvarů
    • objemy a povrchy rotačních útvarů v prostoru
    • délka křivky
  • Algebra a lineární algebra
  • Lingebra 1 a 2 [skripta] 🃏
   • Grupy a podgrupy (definice, příklady, komutativita)
   • 🔗
   • Tělesa (definice, charakteristika tělesa, konečná tělesa)
   • 🔗
   • Vektorové prostory a podprostory.
   • 🔗
   • vlastnosti a základní pojmy (lineární kombinace, lineární obal, generátory, lineární závislost a nezávislost, báze, dimenze, souřadnice) a jejich použití
   • praktická dovednost testování lineární závislosti a nezávislosti, nalezení báze, určení dimenze atp.
   • skalární součin a jeho vlastnosti
   • norma a vztah se skalárním součinem, příklady
   • kolmost, ortonormální báze, její vlastnosti a použití (nalezení souřadnic a projekce)
   • Skalární součin, norma.
   • 🔗
   • Soustavy lineárních rovnic a množina řešení.
   • 🔗
   • metody řešení, Gaussova a Gaussova-Jordanova eliminace, odstupňovaný tvar matice a jeho jednoznačnost (bez důkazu)
   • Matice a operace s maticemi (součet, součin, transpozice)
   • 🔗 🔗 🔗
   • interpretace součinu matic pomocí skládání lineárních zobrazení
   • hodnost matice a její transpozice
    • vlastní čísla a vlastní vektory matice a jejich geometrický význam a vlastnosti, vícenásobná vlastní čísla, spektrální poloměr
    • 🔗
    • charakteristický polynom, vztah vlastních čísel s kořeny polynomů
    • 🔗
   • vlastnosti binárních relací (reflexivita, symetrie, antisymetrie, tranzitivita)
   • Ekvivalence a rozkladové třídy.
   • 🔗
   • Částečná uspořádání.
   • 🔗
   • základní pojmy
    • výška a šířka částečně uspořádané množiny, věta o dlouhém a širokém
    • 🔗
   • typy funkcí (prostá, na, bijekce)
   • počty různých typů funkcí mezi dvěma konečnými množinami
   • Permutace a jejich základní vlastnosti (počet a pevný bod).
   • 🔗
   • Kombinační čísla a vztahy mezi nimi, binomická věta a její aplikace.
   • 🔗
   • Princip inkluze a exkluze.
   • 🔗
   • obecná formulace (a důkaz)
   • použití (problém šatnářky, Eulerova funkce pro počet dělitelů, počet surjekcí)
   • Hallova věta o systému různých reprezentantů, vztah k párování v bipartitním grafu.
   • 🔗
   • princip důkazu a algoritmické aspekty (polynomiální algoritmus pro nalezení SRR)
   • Základní pojmy, základní příklady grafů.
   • 🔗
   • Souvislost grafů, komponenty souvislosti, vzdálenost v grafu.
   • 🔗
   • definice a základní vlastnosti (existence listů, počet hran stromu)
   • ekvivalentní charakteristiky stromů
   • definice a základní pojmy (rovinný graf a rovinné nakreslení grafu, stěny)
   • Eulerova formule a maximální počet hran rovinného grafu (důkaz a použití)
   • definice dobrého obarvení
   • vztah barevnosti a klikovosti grafu
   • Hranová a vrcholová souvislost grafů, Mengerovy věty.
   • 🔗
   • Orientované grafy, silná a slabá souvislost.
   • 🔗
   • definice sítě a toku v ní
   • existence maximálního toku (bez důkazu)
   • princip hledání maximálního toku v síti s celočíselnými kapacitami (například pomocí Ford-Fulkersonova algoritmu)
  • Pravděpodobnostní prostor, náhodné jevy, pravděpodobnost
   • definice těchto pojmů, příklady
   • základní pravidla pro počítání s pravděpodobností
   • nezávislost náhodných jevů, podmíněná pravděpodobnost
   • Bayesův vzorec
  • Náhodné veličiny a jejich rozdělení
   • diskrétní i spojitý případ
   • popis pomocí distribuční funkce a pomocí pravděpodobnostní funkce/hustoty
   • střední hodnota
    • linearita střední hodnoty
    • střední hodnota součinu nezávislých veličin
    • Markovova nerovnost
   • rozptyl
    • definice
    • vzorec pro rozptyl součtu (závislých či nezávislých veličin)
   • práce s konkrétními rozděleními: geometrické, binomické, Poissonovo, normální, exponenciální
  • Limitní věty
   • zákon velkých čísel
   • centrální limitní věta
  • Bodové odhady
   • alespoň jedna metoda pro jejich tvorbu
   • vlastnosti
  • Intervalové odhady: metoda založená na aproximaci normálním rozdělením
  • Testování hypotéz
   • základní přístup
   • chyby 1. a 2. druhu
   • hladina významnosti
  • Syntaxe
   • znalost a práce se základními pojmy syntaxe výrokové a predikátové logiky (jazyk, otevřená a uzavřená formule, instance formule, apod.)
   • normální tvary výrokových formulí
    • prenexní tvary formulí predikátové logiky
    • znalost základních normálních tvarů (CNF, DNF, PNF)
    • převody na normální tvary
    • použití pro algoritmy (SAT, rezoluce)
  • Sémantika
   • pojem modelu teorie
   • pravdivost, lživost, nezávislost formule vzhledem k teorii
   • splnitelnost, tautologie, důsledek
   • analýza výrokových teorií nad konečně mnoha prvovýroky
  • Extenze teorií
   • schopnost porovnat sílu teorií
   • konzervativnost, skolemizace
  • Dokazatelnost:
   • pojem formálního důkazu, zamítnutí
   • schopnost práce v některém z formálních dokazovacích systémů (např. tablo metoda, rezoluce, Hilbertovský kalkul)
   • Věty o kompaktnosti a úplnosti výrokové a predikátové logiky
   • 🔗 🔗 🔗
   • znění a porozumění významu
   • použití na příkladech, důsledky
   • pojem kompletnosti a její kritéria, význam pro rozhodnutelnost
   • příklady rozhodnutelných a nerozhodnutelných teorií

Informatika

  • Regulární jazyky.
   • regulární gramatiky
   • konečný automat, jazyk přijímaný konečným automatem
   • deterministický a nedeterministický automat, lambda přechody
   • regulární výrazy
   • Kleeneho věta
   • iterační (pumping) lemma pro konečné automaty
  • Uzávěrové vlastnosti
  • Bezkontextové jazyky.
   • bezkontextové gramatiky, jazyk generovaný gramatikou
   • zásobníkový automat, třída jazyků přijímaných zásobníkovými automaty
  • Turingův stroj.
   • gramatika typu 0
   • diagonální jazyk
   • univerzální jazyk
  • Chomského hierarchie.
   • určení ekvivalence či inkluze tříd jazyků generovaných výše uvedenými automaty a gramatikami
   • schopnost zařazení konkrétního jazyka do Chomského hierarchie (zpravidla sestrojení odpovídajícího automatu či gramatiky a důkaz iteračním lemmatem, že jazyk není v nižší třídě)
  • Algoritmy a datové stuktury
  • ADS 1 a 2 [Průvodce, GA] 🃏
   • Časová a prostorová složitost algoritmů.
   • 🔗
   • čas a prostor výpočtu pro konkrétní vstup
   • časová a prostorová složitost algoritmu
   • měření velikosti dat
   • složitost v nejlepším, nejhorším a průměrném případě
   • asymptotická notace
   • třídy P a NP
   • převoditelnost problémů, NP-těžkost a NP-úplnost
   • příklady NP-úplných problémů a převodů mezi nimi
   • Metoda "rozděl a panuj".
   • 🔗
   • princip rekurzivního dělení problému na podproblémy
   • výpočet složitosti pomocí rekurentních rovnic
   • Master theorem (kuchařková věta)
   • aplikace
    • Mergesort
    • násobení dlouhých čísel
    • Strassenův algoritmus
   • Binarní vyhledávací stromy.
   • 🔗
   • definice vyhledávacího stromu
   • operace s nevyvažovanými stromy
   • AVL stromy (definice)
   • Hešování s přihrádkami a s otevřenou adresací.
   • 🔗
   • Třídící algoritmy.
   • 🔗
   • primitivní třídicí algoritmy (Bubblesort, Insertsort)
   • třídění haldou (Heapsort)
   • Quicksort
   • dolní odhad složitosti porovnávacích třídicích algoritmů
   • přihrádkové třídění čísel a řetězců
    • Nejkratší cesty (Dijkstra, BF).
    • 🔗
    • Minimální kostry (Jarník, Borůvka).
    • 🔗
   • Euklidův algoritmus.
   • 🔗
  • Koncepty pro abstrakci, zapouzdření a polymorfismus.
   • související konstrukty programovacích jazyků
    • třídy, rozhraní, metody, datové položky, dědičnost, viditelnost
   • (dynamický) polymorfismus, statické a dynamické typování
   • jednoduchá dědičnost
    • virtuální a nevirtuální metody v C++ a C#
    • defaultní metody v Javě
   • vícenásobná dědičnost a její problémy
    • vícenásobná a virtuální dědičnost v C++
    • interfaces v Javě a C++
   • implementace rozhraní (interface)
  • Primitivní a objektové typy a jejich reprezentace.
   • číselné a výčtové typy
   • ukazatele a reference v C++
   • hodnotové a referenční typy v C#
   • imutabilní typy a boxing/unboxing v C# a Javě
  • Generické typy a funkcionální prvky (procedurálních programovacích jazyků).
   • šablony (templates) a statický polymorfismus v C++
   • generické typy v Javě a C# (bez omezení typových parametrů)
   • typy reprezentující funkce v C++, C#, nebo Javě
   • lambda funkce a funkcionální rozhraní
  • Manipulace se zdroji a mechanizmy pro ošetření chyb.
   • správa životního cyklu zdrojů v případě výskytu chyb
    • RAII v C++, using v C#, try-with-resources v Javě
   • konstrukce pro obsluhu a propagaci výjimek
  • Životní cyklus objektů a správa paměti.
   • alokace (alokace statická, na zásobníku, na haldě)
   • inicializace (konstruktory, volání zděděných konstruktorů)
   • destrukce (destruktory, finalizátory)
   • explicitní uvolňování objektů, reference counting, garbage collector
  • Vlákna a podpora synchronizace.
   • reprezentace vláken v programovacích jazycích
   • specifikace funkce vykonávané vláknem a základní operace na vlákny
   • časově závislé chyby a mechanizmy pro synchronizaci vláken
  • Implementace základních prvků objektových jazyků.
   • základní objektové koncepty v konkrétním jazyce (Java, C++, C#)
   • implementace a interní reprezentace primitivních typů
   • implementace a interní reprezentace složených typů a objektů
   • implementace dynamického polymorfismu (tabulka virtuálních metod)
  • Nativní a interpretovaný běh, řízení překladu a sestavení programu.
   • reprezentace programu, bytecode, interpret jazyka
   • just-in-time (JIT) a ahead-of-time (AOT) překlad
   • proces sestavení programu, oddělený překlad, linkování
   • staticky a dynamicky linkované knihovny
   • běhové prostředí procesu a vazba na operační systém
  • Architektura počítačů a OS
  • Principy poč. [poznámky] 🃏, Poč. systémy [slidy]
   • reprezentace a přístup k datům v paměti, adresa, adresový prostor
   • ukládání jednoduchých a složených datových typů
   • základní aritmetické a logické operace
   • Instrukční sada, vazba na vyšší programovací jazyky.
   • 🔗
   • Implementovat běžné programové konstrukce vyšších jazyků (přiřazení, podmínka, cyklus, volání funkce) pomocí instrukcí procesoru
   • Zapsat běžnou konstrukci vyššího jazyka (přiřazení, podmínka, cyklus, volání funkce), která odpovídá zadané sekvenci (vysvětlených) instrukcí procesoru
   • Podpora pro běh operačního systému.
   • 🔗
   • privilegovaný a neprivilegovaný režim procesoru
   • jádro operačního systému
   • Rozhraní periferních zařízení a jejich obsluha.
   • 🔗 🔗
   • Popsat roli řadiče zařízení při programem řízené obsluze zařízení (PIO), pro zadané adresy a funkce vstupních a výstupních portů implementovat programem řízenou obsluhu zadaného zařízení (myš, disk)
   • Popsat roli přerušení při programem řízené obsluze zařízení (PIO), na úrovni vykonávání instrukcí popsat reakci procesoru (hardware) a operačního systému (software) na žádost o přerušení
   • Základní abstrakce, rozhraní a mechanizmy OS pro běh programů, sdílení prostředků a vstup/výstup.
   • 🔗
   • neprivilegované (uživatelské) procesy
   • sdílení procesoru
    • procesy, vlákna, kontext procesu a vlákna
    • přepínání kontextu, kooperativní a preemptivní multitasking
    • plánování běhu procesů a vláken, stavy vlákna
   • sdílení paměti
    • Vysvětlit rozdíl mezi virtuální a fyzickou adresou a identifikovat, zda se v zadaném kontextu či fragmentu kódu používá virtuální nebo fyzická adresa
    • Na zadaném příkladu identifikovat a vysvětlit význam komponent virtuální a fyzické adresy (číslo stránky, číslo rámce, offset)
    • Pro konkrétní adresy a obsah jednoúrovňové stránkovací tabulky řešit úlohy překladu adres
    • Vysvětlit roli virtuálních adresových prostorů v ochraně paměti procesů a vláken
   • sdílení úložného prostoru
    • soubory, analogie s adresovým prostorem
    • abstrakce a rozhraní pro práci se soubory
   • Paralelismus, vlákna a rozhraní pro jejich správu, synchronizace vláken.
   • 🔗
   • časově závislé chyby (race conditions)
   • kritická sekce, vzájemné vyloučení
   • základní sychronizační primitiva, jejich rozhraní a použití
    • zámky
    • aktivní a pasivní čekání

Specifická

Z následujících témat je třeba umět všechna z 1-3 a dvě z 4-7 (vybírá se v SISu).

   • Vytvořující funkce.
   • 🔗
   • použití vytvořujících funkcí k řešení lineárních rekurencí
   • zobecněná binomická věta (formulace)
   • Catalanova čísla (příklad kombinatorické interpretace, odvození vzorce)
   • Odhady faktoriálů a kombinačních čísel.
   • 🔗 🔗
   • (n/e)nn!n(n/e)n(n/e)^n \le n! \le n(n/e)^n
   • (n/k)k(nk)(en/k)k(n/k)^k \le \binom{n}{k} \le (en/k)^k
   • 22m/(2m)(2mm)22m/2m2^{2m}/(2 \sqrt{m}) \le \binom{2m}{m} \le 2^{2m} / \sqrt{2m}
   • Ramseyova věta (formulace konečné a nekonečné verze pro p-tice, důkaz verze p=2p=2 pro 2 barvy)
   • Ramseyova čísla (definice, pro 2 barvy horní odhad z důkazu Ramseyovy věty a dolní odhad pravděpodobnostní konstrukcí)
   • Extremální kombinatorika
   • 🔗
   • obecné povědomí co extremální kombinatorika studuje
   • Turánova věta (formulace, Turánovy grafy)
   • Erdös-Ko-Radoova věta (formulace)
   • Samoopravné kódy.
   • 🔗
   • přehled o používané terminologii
   • vzdálenost kódu a její vztah k počtu opravitelných a detekovatelných chyb
   • Hammingův odhad (formulace a důkaz)
   • perfektní kódy (definice a příklady, Hammingův kód bez přesné konstrukce)
  • Základy sítí
  • Sítě [slidy] 🃏
  • Taxonomie počítačových sítí.
  • Architektura ISO/OSI.
  • Přehled síťového modelu TCP/IP.
  • Směrování.
  • Koncept adresy, portu, socketu.
  • Architektura klient/server.
  • Základy fungování protokolů HTTP, FTP a SMTP.
  • Riemannův integrál jedno- i vícerozměrný
  • Funkce více proměnných
   • parciální derivace: definice a výpočet
   • výpočet extrémů pomocí paricálních derivací
   • existence extrémů pro funkce několika reálných proměnných
   • vázané extrémy: výpočet pomocí Lagrangeových multiplikátorů
  • Metrický prostor
   • definice a základní příklady
   • otevřené a uzavřené množiny: definice, příklady
   • spojitost funkce na metrickém prostoru
   • kompaktnost: definice a důsledky pro extrémy funkcí více proměnných
   • stejnoměrná spojitost
  • Základy lineárního a celočíselného programování.
   • dualita lineárního programování, Farkasovo lemma
    • simplexová metoda, pivotovací pravidla
    • 🔗
  • Kombinatorická geometrie
   • konvexní obal objektů
   • mnohostěny
   • Minkowski-Weylova věta
  • Základy matematického programování
   • unimodularita, Königovo lemma, toky v sítích, souvislost s dualitou LP
   • vážené maximální párování v bipartitních grafech a jeho primárně-duální algoritmus
  • Celočíselné programování.
   • řádová funkce, existence a submodularita
   • hladový algoritmus
   • Aproximační algoritmy pro kombinatorické problémy:
   • 🔗
   • definice: aproximační poměr, aproximační schéma
    • nezávislé množiny
    • 🔗
    • množinové pokrytí
    • 🔗
  • Použití lineárního programování pro aproximační algoritmy.
    • algoritmy pro splnitelnost (MAXSAT, pravděpodobnostní zaokrouhlování)
    • 🔗
    • vrcholové a množinové pokrytí (deterministické zaokrouhlování, primárně-duální algoritmus)
    • 🔗
  • Využití pravděpodobnosti při návrhu algoritmů.
    • minimální globální řez v grafu
    • 🔗
    • hashování a jeho využítí pro slovník s konstantním časem vyhledávání
    • 🔗
    • pravděpodobnostní testování maticových a polynomiálních identit
    • 🔗
    • paralelní algoritmus pro hledání maximální nezávislé množiny
    • 🔗
    • paralelní algoritmy pro hledání párování (bipartitní grafy)
    • 🔗
   • Dynamické programování.
   • 🔗
   • princip dynamického programování (řešení podproblémů od nejmenších k největším)
    • aplikace: nejdelší rostoucí podposloupnost, editační vzdálenost
    • 🔗 🔗
   • Výpočetní model RAM.
   • 🔗
   • Komponenty silné souvislosti orientovaných grafů.
   • 🔗
   • tranzitivní uzávěr (Floyd-Warshal)
   • komponenty silné souvislosti orientovaných grafů
   • toky v sítích (Dinicův a Goldbergův algoritmus)
   • Toky v sítích (FF, Diniz, Goldberg).
   • 🔗 🔗
   • algoritmy Knuth-Morris-Pratt a Aho-Corasicková
   • Diskrétní Fourierova transformace, aplikace.
   • 🔗 🔗
   • diskrétní Fourierova transformace a její aplikace
   • výpočet Fourierovy transformace algoritmem FFT
   • RSA (šifrování, dešifrování a generování klíčů)
   • 🔗
   • Aproximační algoritmy a schémata (cestující, batoh).
   • 🔗 🔗
   • poměrová a relativní chyba
   • aproximační schémata
   • příklady: obchodní cestující, batoh
   • Paralelní třidění pomocí komparátorových sítí.
   • 🔗
  • Červeno-černé stromy a jejich vyvažování

  • ❌ Geometrie ❌
  • Základy KVG
  • Základní věty o konvexních množinách (Hellyho, Radonova, o oddělování).
  • Minkowského věta o mřížkách.
  • Konvexní mnohostěny (zákadní vlastnosti, V-mnohostěny, H-mnohostěny, kombinatorická složitost).
  • Geometrická dualita.
  • Voroného diagramy, arrangementy (komplexy) nadrovin, incidence bodů a přímek, základní algoritmy výpočetní geometrie (konstrukce arrangementu přímek v rovině, konstrukce konvexního obalu v rovině).
  • ❌ Pokročilá diskrétní matematika ❌
  • Kombagra 2, Teorie množin
  • Barvení grafů (Brooksova a Vizingova věta).
  • Tutteova věta.
  • Extremální kombinatorika (Turánova věta, Erdös-Ko-Radoova věta).
  • Kreslení grafů na plochách.
  • Množiny a zobrazení.
  • Subvalence a ekvivalence množin.
  • Dobré uspořádání.
  • Axiom výběru (Zermelova věta, Zornovo lemma).

Poděkování